Alapító okirat

Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján, az Ifjúsági Unió Szekszárd civil szervezeteket segítő szakmai műhelyében létrehozott tevékenységek folytatására és fejlesztésére az alábbiak szerint Alapítványt hoz létre:

Általános rendelkezések
1. Az Alapítvány neve: CivilSegéd Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
1.1. Rövidített neve: CivilSegéd Alapítvány
2. Az Alapítvány alapítói:

 Alapító neve és címeTörzstőke 
 Ifjúsági Unió Szekszárd (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)  900 000 Ft
 Györfi Gyula (lakcíme: 7186 Nagyvejke, Fő u. 102.)  150 000 Ft
 Ignácz György (lakcím: 7056 Szedres, Rákóczi u. 100.)  150 000 Ft

 

2.1. Alapítói jogok feltételes kijelölése
a) Az Ifjúsági Unió Szekszárd, jogutód nélküli megszűnése esetén, a megszűnés napjától alapítói jogainak gyakorlására kijelöli Györfi Gyulát (7186 Nagyvejke, Fő u. 102.).
Az alapítók egybehangzó döntéssel jogosultak a jelen alapító okiratot – az Alapítvány nevének, céljainak és vagyonának sérelme nélkül – módosítani.

3. Az alapítvány vagyona az Alapítók által rendelkezésre bocsátott összesen 1 200 000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint készpénz. Az Alapítók a vagyoni hozzájárulást az Alapítvány nevére nyitott bankszámlára kötelesek befizetni a jelen alapítói okirat aláírásától számított 10 napon belül.
3.1. Az Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben felhasználhatóak az Alapítvány céljainak elérése érdekében.
3.2. Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi illetékességű természetes személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulásával támogatni kívánja. A csatlakozásról a kuratórium dönt. A kuratórium visszautasíthatja azt az adományt, amelyet olyan kikötéssel kívánnak juttatni, amely nem egyeztethető össze az Alapítvány céljaival. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

4. Az Alapítvány határozatlan időre alakul.

5. Az Alapítvány székhelye 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 32.

6. Az alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Célok, feladatok

7. Az Alapítvány a következő közhasznú tevékenységeket folytatja (közhasznú tevékenység megnevezése: közfeladat megnevezése – közfeladat meghatározó jogszabályi hely):
a) Lokalitás népszerűsítése, erősítése: Kisközösségek önfenntartó képességének erősítése - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ b)
b) Környezettudatos szemlélet formálása: A jövő nemzedékek érdekének védelme – 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról 2.§ b)
c) Önkéntesség fejlesztése: Önszerveződő közösségek támogatása - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a)
d) Közösségi felelősségvállalás fejlesztése: Önszerveződő közösségek támogatása - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a)
e) Fiatalok kompetenciájának fejlesztése: Családsegítés - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64.§ d)
f) Ne légy birka! program: Jövő nemzedékek védelme - 2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról 2. § b)
g) Közösségi infrastruktúra fejlesztése és működtetése: Önszerveződő közösségek támogatása - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a)
h) Civil menedzsment-szolgáltatások: Szolgáltatások civil szervezetek számára – 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 52.§ a) d)
i) Kisközösségek fejlesztése: Önszerveződő közösségek támogatása - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a)
j) Civil Vezetők Klubja: Önszerveződő közösségek támogatása - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a)
k) Civil SzámAdó Szolgálat: Szolgáltatások civil szervezetek számára – 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 52.§ a) d)
l) Tudományos tevékenység, kutatás: Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában - 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3)
m) Emberi és állampolgári jogok védelem: Jogvédelmi feladatok, gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai - 2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról 2. § a), b), c), d)
n) E@civil: Önszerveződő közösségek támogatása - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a)
o) Rászorulók segítése - Családsegítés - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64.§ e)
8. Az Alapítvány tartós, közérdekű céljai a következők:
a) Helyi civil szervezetek - kisközösségek - megerősítése, hatékony működésük előmozdítása, támogatása egy dinamikus és önfenntartó nonprofit szektor kialakulásához annak érdekében, hogy az erős kisközösségek növekvő szerepvállalással biztos támaszai legyenek a helyi közösségek tagjainak és a demokráciának.
b) Nonprofit menedzsment-szolgáltatásokkal biztos kapaszkodók nyújtása a fenntarthatóság – önfenntartás - útjára lépő civil szervezetek, nonprofit szervezetek, kisközösségek stabil működéséhez és fejlődéséhez.
c) Lokalitás erősítése a helyi erőforrások gazdasági és társadalmi jelentőségének terjesztésével, valamint a helyi erőforrások hatékony használatához szükséges tudás megőrzésével és közvetítésével, a környezet védelme és a kisközösségeken alapuló fenntartható – önfenntartó – élet kialakítása érdekében.
d) A demokratikus gondolkodásmód fejlesztése és az alapvető emberi jogok érvényesülésének segítése.
e) A közösségért felelős állampolgári gondolkodásmód, az aktív állampolgári részvétel, az adományozói kultúra és az önkéntesség erősítése.
f) A társadalmilag sérülékeny csoportok segítése, valamint az esélyegyenlőségüket segítő felelős közösségi gondolkodásmód fejlesztése.
g) A fiatalok kritikus gondolkodás módjának és állampolgári tudatosságának fejlesztése.
9. Az Alapítvány céljait a következő tevékenységekkel kívánja megvalósítani:
a) kutatások végzése, tanulmányok készítése
b) civilszervezetek, kisközösségek kapacitásának fejlesztése
- képzési programok kidolgozása
- képzések, tréningek szervezése
- máshová nem sorolt egyéb oktatások
- oktatási kiegészítő tevékenységek
c) ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése és terjesztése
d) civilszervezeteket, kisközösségeket segítő menedzsment-szolgáltatások fejlesztése és működtetése, különös tekintettel a Civil SzámAdó Szolgálat és a CivilSegéd tanácsadó programok működtetése
e) civilszervezetek, kisközösségek szervezetfejlesztése
f) lokalitást és környezettudatosságot erősítő programok, kampányok, akciók szervezése és lebonyolítása
g) lokális erőforrások használatát segítő programok, programsorozatok szervezése, megvalósítása
h) felelős állampolgári részvételt erősítő, segítő programok, adományozói- és önkéntes programok, klubok, szemináriumok szervezése, megvalósítása
i) tudásbázis, tudástár létrehozása, működtetése
j) tapasztalatcserét segítő fórumok működtetése, különös tekintettel a Civilvezetők Klubjára
k) fiatalok esélyeit erősítő fejlesztő programok és klubok működtetése, különös tekintettel a fiatalok önmegvalósító és vállalkozó kedvét ösztönző programokra
l) a fiatalok tudatosságát, kritikus gondolkodást fejlesztő programok, klubok, akciók szervezése
m) ösztöndíj programok működtetése
n) a célok elérését segítő komplex programok megvalósítása
o) vállalkozásfejlesztési és együttműködési programok megvalósítása
p) a civil szektort és a szektorok közötti együttműködéseket segítő informatikai platformok fejlesztése és működtetése
q) társadalmi vállalkozások és szociális gazdaság fejlesztése

Működés

10. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogd el, európai parlamenti, országgyűlési képviselői és megyei önkormányzati választásokon jelölteket nem állít, és nem támogat.

11. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi a jelen Alapító Okiratban felsorolt célok megvalósításának, valamint tevékenységek kifejtésének jellegét.
11.1. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, azokból bárki részesülhet.
11.2. Az Alapítvány vagyona a jelen Alapító Okiratban meghatározott célok szerinti tevékenységek ellátására, és vagy pályázat alapján támogatások, ösztöndíjak nyújtására használható fel.
11.3. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételt, amelyből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
Pályázat kiírását és feltételeit a kuratórium köteles az internetes honlapján közzétenni. A pályázatok eredményéről a nyertes pályázót írásban kell értesíteni, s az eredményt az Alapítvány internetes honlapján is meg kell jelentetni.
11.4. Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat figyelembevételével a kuratórium dönt. A nem pályázat útján, kuratóriumi határozattal odaítélt támogatásokról szóló döntés nyilvánosságát a kuratóriumi határozat nyilvánosságának biztosítására vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.
11.5. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
11.6. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

12. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
12.1. A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletbezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

13. Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki – a kíván betekintést megelőző legalább öt munkanappal korábban, az alapítvány igazgatójának megküldött – írásos kérelem alapján, az Alapítvány székhelyén munkaidőben betekinthet. A betekintést az Alapítvány igazgatója köteles biztosítani.

Szervezet

14. Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely három tagból áll. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s a tisztség annak elfogadásával jön létre. A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében, a Btk. 61.§ (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással.
Az Alapítvány általános képviseletére a Kuratórium elnöke önállóan jogosult.
Az Alapítvány bankszámlái fölött az Kuratórium elnöke önállóan rendelkezik.
14.1. A Kuratórium tagja nem lehet párt tisztségviselője, országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testületének tagja vagy állami vezető.
14.2. A Kuratórium tagjai:
a) Kovács Józsefné (7100 Szekszárd, Kőrösi Csoma Sándor u. 26.), mint a Kuratórium elnöke
b) Pék Györgyi (7100 Szekszárd, Móricz Zsigmond u. 9.)
c) Tumbász Péter (6500 Baja, Jelky András u. 25/b.)
14.3. A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve visszautasításáról, valamint
a) gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító Okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról,
b) meghatározza az Alapítvány közép és hosszú távú stratégiai terveit,
c) az Alapító Okiratban meghatározottak keretei között kialakítja saját működési rendjét,
d) meghatározza az Alapítvány éves szakmai tervét és költségvetését,
e) dönt a csatlakozási kérelmek elfogadásáról.
f) kinevezi az Alapítvány igazgatóját,
g) az általános szabályok szerint jóváhagyja az Alapítvány éves szakmai beszámolóját,
h) elfogadja a Civil tv. 29. § szerinti tartalommal elkészített beszámolót és közhasznúsági mellékletet.
14.4. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal ülésezik. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely kuratóriumi tag írásban hívja össze.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülés helyszínéről, időpontjáról és napirendjéről legalább öt nappal az ülés időpontját megelőzően, írásban vagy elektronikus levélben értesülnek. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat.
A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor minden tag jelen van.
Amennyiben a Kuratórium határozatképtelen, az új ülést legkorábban egy óra elteltével azonos napirendi pontokkal lehet megtartani. A megismételt kuratóriumi ülésen a kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a határozat meghozatalakor legalább kettő tag jelen van.
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
14.5. A Kuratórium döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. A Kuratórium működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni. A kuratórium üléseiről emlékeztetőt kell készíteni. A Kuratórium határozatait, döntéseit és az ülésről készült emlékeztetőt a Kuratórium elnöke írja alá.
A kuratórium döntéseit az Alapítvány székhelyén/irodájában az igazgató vagy az általa kijelölt munkatárs az alábbi tartalommal, a döntést követően két héten belül a „Határozatok tárában” rögzíti időrendi sorrendben:
- sorszám (K/évszám-sorszám),
- határozat dátuma,
- határozat tartalma és hatálya,
- szavazás számadatai (formája: mellette:ellene/tartózkodott),
- felelőse, végrehajtás határideje (amennyiben releváns),
- végrehajtás minősítése.
A Kuratórium döntéseiről a döntés időpontját követő két héten belül, az Alapítvány igazgatója az érintetteket – igazolható módon – írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány honlapján történő közzétételéről, az adatvédelmi, titokvédelmi, és a személyiségi jogok védelme követelményének betartásával.
14.6. A Kuratórium elnöke és tagjai tevékenységüket társadalmi munkában, ellenérték nélkül végzik, e tevékenységük végzésével összefüggésben felmerült költségeik megtérítése mellett.
14.7. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt;
c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
e) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
14.8. A kuratórium az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét legkésőbb a tárgyévet követő év május 30-áig köteles megvitatni és elfogadni. Elfogadásáról a kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt.

15. Az Alapítvány működését és gazdálkodását a Felügyelő-bizottság ellenőrzi, amely három tagból áll. A Felügyelő-bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
15.1. A Felügyelő-bizottság tagja nem lehet párt tisztségviselője, országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testületének tagja vagy állami vezető.
15.2. A Felügyelő-bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
15.3. Nem lehet a Felügyelő-bizottság tagja, illetve az Alapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve,
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
15.4. A Felügyelő-bizottság tagjai:
a) Hollósi Péter, 7090 Tamási, Szabadság u. 24. I/5. mint a Felügyelő-bizottság elnöke,
b) Bischof Tamás (7150 Bonyhád, Budai Nagy Antal u. 3/a.)
c) Majkut Milán (7121 Szálka, Kossuth u. 33/a.)
15.5. A Felügyelő-bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. A Felügyelő-bizottság működésére megfelelően alkalmazni kell a 14.4-14.6. pontok rendelkezéseit.
15.6. A Felügyelő-bizottság, továbbá annak bármely tagja a Kuratórium tagjaitól, illetve az Alapítvány igazgatójától bármely, az Alapítvány működésével összefüggő kérdésben jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba korlátozás nélkül betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő-bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő-bizottság tagjai a Kuratórium ülésének helyszínéről, időpontjáról és napirendjéről legalább öt nappal az ülés időpontját megelőzően, írásban vagy elektronikus úton értesítést kapnak.
15.7. A Felügyelő-bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, továbbá akkor, ha a Kuratórium tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratórium e bekezdés szerinti összehívásának kezdeményezése esetén a Kuratóriumot a kezdeményezés megtételétől számított harminc napon belüli időpontra össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő-bizottság is jogosult.
Amennyiben a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő-bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
15.8. A felügyelő-bizottság egyebekben az ügyrendje alapján működik, amelyet maga fogad el.

16. Az Alapítvány operatív működését az Igazgató irányítja. Az Igazgatót a Kuratórium nevezi ki határozatlan időre.
16.1. Az Igazgató az Alapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll azzal, hogy közös megállapodással munkáját önkéntes jogviszonyban is végezheti.
16.2. Az Igazgató felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja.
16.3. Az Igazgató feladatai:
a) előkészíti és végrehajtja a Kuratórium döntéseit,
b) vezeti az Alapítvány munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvány munkavállalói felett,
c) elkészíti az Alapítvány szakmai munkatervét, költségvetését,
d) összeállítja a szakmai beszámolót és a közhasznúsági mellékletet,
e) gondoskodik az Alapítvány átlátható működéséről és nyilvánosságáról,
f) szervezi és irányítja az Alapítvány tevékenységeit, részt vesz a szakmai feladatok ellátásában,
g) szervezi és irányítja az Alapítvány ügyvitelét.
16.4. A nyilvánosság biztosítása érdekében az Igazgató köteles
a) az Alapítvány elfogadott számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben legkésőbb annak május 31. napjáig az Alapítvány honlapján a nyilvánosság részére elérhető úton közzétenni;
b) gondoskodni arról, hogy az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevételi módjával, valamint a beszámolókkal kapcsolatos minden információ az Alapítvány honlapján megtalálható legyen.

Önálló szervezeti egységek

17. Az Alapítvány e fejezetben nevesített szervezetei egységei jogi személyek.
17.1. A jogi személy szervezeti egységekre az Alapítvány működési szabályait megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a jogi személy szervezeti egység elkülönített vagyonából ki nem elégíthető hitelezői igényekért a jogi személy a szervezeti egység jogi személyiségének fennállása alatt és ezt követően is köteles helytállni.
Az Alapítvány önálló jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységei:
17.2. Elnevezése: CivilSegéd Közhasznú Alapítvány Civil SzámAdó Szolgálata
17.2.1. Rövid elnevezése: Civil SzámAdó Szolgálat
17.2.2. Civil SzámAdó Szolgálat székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 32.
17.2.3. Az Alapítvány tartalékából a szervezeti egység működésére rendelkezésre bocsájtott vagyon:     500 000 Ft, amely vagyon a szervezeti egység tevékenységére felhasználható.
17.2.4. A Civil SzámAdó Szolgálat a következő közhasznú tevékenységet folytatja:
a) Civil SzámAdó Szolgálat: Szolgáltatások civil szervezetek számára – 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 52.§ a)-d)
17.2.5. A Civil SzámAdó Szolgálat tartós, közérdekű céljai a következők:
a) Nonprofit menedzsment-szolgáltatásokkal biztos kapaszkodók nyújtása a fenntarthatóság – önfenntartás - ösztönzése mellett civil szervezetek, kisközösségek stabil működéséhez és fejlődéséhez.
17.2.6. A Civil SzámAdó Szolgálat céljait a következő tevékenységekkel kívánja megvalósítani:
a) Civilszervezeteket, nonprofit szervezeteket, kisközösségeket segítő menedzsment-szolgáltatások fejlesztése és működtetése: számviteli, pénzügyi és ügyviteli szakterületeken;
b) Az a) pontban meghatározott szakterülethez kapcsolódóan szakmai kiadványok megjelentetése és elektronikus tartalom szolgáltatás.
17.2.7. A Civil SzámAdó Szolgálat ügyvezető szerve a Szolgálat-vezetőség, mely három tagból áll és munkáját a szolgálat igazgatója irányítja. A szolgálat-vezetőség igazgatóját (továbbiakban szolgálat igazgató) és tagjait a kuratórium bízza meg, az alapítók egyetértésével. A tisztség annak elfogadásával jön létre és három évre szól. A Szolgálat-vezetőség tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
17.2.8. A Civil SzámAdó Szolgálat általános képviseletére a szolgálat igazgatója önállóan jogosult.
17.2.9. A Civil SzámAdó Szolgálat szolgálat-vezetőségének működésére az Alapítvány kuratóriumának előírásait kell megfelelően alkalmazni az alábbi eltérésekkel:
17.2.9.1. A Szolgálat vezetőség tagjainak foglalkoztatásáról és díjazásáról a Kuratórium dönt.
17.2.9.2. A Szolgálat munkatársainak munkáltatói jogait a szolgálat igazgatója gyakorolja.
17.2.9.3. A Szolgálat költségvetése az Alapítvány éves költségvetésének részeként kerül megállapításra a Szolgálat-vezetőség előterjesztése alapján.

Záró rendelkezések

18. Az Alapítvány vagyonát megszűnés esetén Tolna Megyében hasonló tevékenységgel, értékrenddel működő alapítvány(ok) támogatására kell fordítani.

19. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


A módosított Alapító okiratot az alapítók, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Szekszárd, 2017. június 16.

 

Kapcsolat

Civilsegéd Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18277810-1-17
Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 32.
Telefonszám: 74/999-152
E-mail cím: alapitvany{kukac}civilseged.hu

Civilsegéd Alapítvány

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In auctor lacinia tempus. Donec laoreet nisi ac accumsan ultrices. Mauris imperdiet tempor auctor. Praesent ut fermentum turpis. Suspendisse venenatis ante ligula, ac ullamcorper orci laoreet eu. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Mauris vitae lectus sit amet metus porttitor sodales nec non massa. Donec scelerisque porta felis ut feugiat. Sed semper elementum nulla egestas rutrum.

Nam blandit orci in odio egestas, id viverra turpis lacinia. In malesuada sapien lacinia vulputate sodales. Praesent tellus justo, dictum a finibus a, commodo non mauris. Nulla diam risus, luctus vel elit at, mollis efficitur purus. Pellentesque auctor iaculis scelerisque. Cras nec risus vel tellus viverra commodo. Curabitur ac ante lobortis, eleifend ante nec, pellentesque velit. Vestibulum vehicula feugiat hendrerit. Sed condimentum, nisl at fringilla ornare, odio nunc finibus metus, a luctus velit risus eget nulla. Etiam sollicitudin molestie lacus ac feugiat. Quisque vitae felis nunc. Sed a pellentesque odio. Curabitur gravida feugiat magna imperdiet cursus.

Nulla congue lorem nec lectus ultrices, eget posuere justo scelerisque. Praesent semper congue facilisis. Vestibulum sollicitudin nulla ex, quis cursus ligula hendrerit vel. Cras egestas, nunc quis dignissim faucibus, dolor turpis maximus nibh, non laoreet neque enim id ligula. Curabitur id orci ac massa accumsan sagittis ac vitae turpis. Cras molestie erat ex. Phasellus volutpat dui et nisl aliquet, quis euismod lacus cursus. Fusce vel massa in justo condimentum condimentum. Aenean bibendum egestas libero. Pellentesque a velit posuere, vestibulum elit eget, pretium diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Quisque tempus ac ipsum ut pellentesque. Praesent elementum elit sed cursus volutpat. Mauris eu elit vulputate justo luctus elementum in vitae odio.

Integer sit amet nisl erat. Maecenas viverra dolor in euismod egestas. Phasellus sit amet velit quis orci posuere pretium vitae eget erat. Integer vitae sapien et justo accumsan imperdiet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Quisque id libero ex. Cras interdum dictum erat quis blandit. Mauris iaculis, leo id volutpat condimentum, elit odio fermentum lorem, vitae aliquam ligula lorem non elit. Maecenas in libero nulla. Sed vel sodales nulla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam augue ex, viverra at aliquet nec, sagittis at mi. Pellentesque at massa mauris. Morbi viverra volutpat mi non pharetra. Donec lacinia accumsan orci, eu pretium tortor pretium eget.

Munkatársaink

Ismerje meg csapatunkat

Györfi Gyula
szakmai vezető
Gyula feladata a Civil Számadó Szolgálat szakmai és törvényességi felügyelete. Iránymutatást ad a munkatársaknak és egységet teremt. Végül is háromféleképpen működhet a Szolgálat: Jól, rosszul, vagy ahogy a Gyula akarja.
Korábban a Nemzeti Civil Alap titkári tisztségét töltötte be, valamint civil ügyintéző alapképzések előadói feladatát látta el. Megszámlálhatatlan gazdasági és pénzügyi kihívást küzdött le.
Mérlegképes könyvelő és közgazdász, adótanácsadó, valamint tréner és szervezetfejlesztő. Szabadidejében lelkes természetjáró.

Szőr Gábor
szolgálat vezető, könyvelő
Gábor felelős a Szolgálat zökkenőmentes hétköznapi működéséért. Ezen kívül feladata ügyfeleink számviteli adminisztrációjának vezetése, valamint az éves beszámolók összeállítása illetve a kapcsolattartás az adóhatósággal. Gyakorlati tanácsokat ad civil ügyvitel,- és számvitellel kapcsolatos problémákra.
Korábban a civil ügyintéző alapképzések előadói feladatát látta el. Különböző pályázatok pénzügyi elszámolásában is részt vett.
Közgazdász és mérlegképes könyvelő
Minden szabadidejét zenével kapcsolatos dolgokra fordítja.

Pap András
könyvelő
András feladata a ügyfeleink számviteli adminisztrációjának vezetése, valamint az éves beszámolók összeállítása illetve a kapcsolattartás az adóhatósággal. Hasznos tanácsokkal feloldja a civil ügyvitel,- és a számvitellel kapcsolatos gyakorlati problémákat.
Korábban civil ügyintéző alapképzések előadói feladatát látta el. Különböző pályázatok pénzügyi elszámolásában is részt vett.

Mérlegképes könyvelő
Érdeklődik minden iránt ami kerek, mint egy focilabda.

Balogh Judit
Bérszámfejtő
Judit, vagy ahogy ő szereti, Jucina feladata ügyfeleink bérszámfejtéseinek vezetése. A közterheket megállapítja, és levonja s kezeli a munkavállalókat érintő egyéb levonásokat. Ügyfeleinknek bérfizetési jegyzéket és bérlapokat küld. Riportokat állít össze a társadalombiztosítás szerveinek.
A bérszámfejtés mellett pénztárosi feladatokat is ellát valamint a civil ügyviteli teendőket végrehajtja.
Bérszámfejtő gyakornok
Szabadidejében főleg olvas és zenét hallgat, de nem egyszerre

Villi Adrienn
Pályázati asszisztens
Adri feladata ügyfeleink pályázatainak pénzügyi részének felügyelete. Pénzügyi elszámolásokat készít, és kifizetési kérelmeket állít össze. Nélkülözhetetlen ember egy pályázati helyszíni ellenőrzésen. Adri ügyfeleink számviteli adminisztrációjában is részt vesz.
Korábban a for-profit szektorban pénzügy és logisztika területen tevékenykedett.
Közgazdász
Ráérő idejében sem ér rá, mert akkor sportol.

Kovács Józsefné
önkéntes munkatárs, projektmenedzser
Klári feladata a Szolgálat oktatási tevékenységének teljes körű szervezése. A Civil Ügyintéző Alapképzések szervezése mellett a rendszeres időközönként jelentkező Civil Vezetők Klubját is vezeti. Valamennyi munkaterületen megfordul, ahol felbukkan ott ötletekkel és energiával segíti a munkát.
Korábban a bankszektorban tevékenykedett.
Mérlegképes könyvelő és közgazdász és tréner
Szívügyének tekinti a műemlékek védelmét. Jelszava: A kulturális örökség megóvása. Több non-profit szervezet kuratóriumi, alapító, pártoló tagja.

Berlinger Anita
Pék Györgyi
Ignácz György

trénerek
A „hármas fogat” feladata az adományszervezés, forrásteremtés és facilitálás témakörű képzés tréneri feladatainak ellátása.
Korábban mindhárman részt vettek egy komplex civil szervezetfejlesztési programban ahol a vezető tréneri feladatokat látták el.

 

 

Civilsegéd Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18277810117
Jogi forma: Alapítvány
Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 32.
Fő tevékenység: 9499. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

E-mail: info@civilseged.hu

www.civilseged.hu

JoomShaper